สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ จำนวน1คัน

 

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำพูนดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดที่ 5 มิติที่ 2 - ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • มาดี..................มาทำสำมะโนเกษตร 1-31 พฤษภาคม

  • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

  • สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ จำนว

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987