เนื้อหา

การเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  >>>  คลิกที่นี้ 

ช่องทางแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น  >>>  คลิกที่นี้ 


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    - ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562

    - คู่มือระเบียบการร้องเรียน พ.ศ. 2555

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

    - แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

    - ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาตินโยบายมาตรการ เพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

    - ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

    - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    - ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    - รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171