เนื้อหา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - แผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1. การสรรหา การคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

           - หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     2. การพัฒนาบุคลากร

           - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

     3. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

           - หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2563

           - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

     4. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

           - มาตรการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน

           - หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     - รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

     - รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171