เนื้อหา

มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     - ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลสถิติ

       ic

     - คู่มือการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

     - คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูล

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     - รายงานสรุปผลการให้บริการข้อมูลสถิติจังหวัด 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171