เนื้อหา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ปี พ.ศ. 2560

     - คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบสถิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

     - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ สสช.

     - การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

     - คู่มือกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

     - แนวทางการจัดจำแนกสถิติ

     - คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

     - คู่มือการปฏิบัติงานสนาม คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส โครงการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557

     - คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

     - คู่มือพนักงานสัมภาษณ์ การสำรวจความสุขคนทางาน(ในองค์กร) พ.ศ.2561

     - คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

     - คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562

     - คู่มือการปฏิบัติงาน การวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

     - คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171