เนื้อหา

ITA2021 สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้าง

     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 อำนาจหน้าที่

     O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

     O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     O8 Q&A

     O9 Social Network

การบริหารงาน

     O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     O17 E-service

การบริหารงานเงินงบประมาณ

     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

    O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    O39 แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต

    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171