อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่

4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่

5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติแก่หน่วยงานในพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผลแพร่ ใช้ประโยชน์ และให้บริการข้อมูล ในระดับพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยงาน ในการนำเข้าข้อมูลสถิติ และสารสนเทศภาครัฐ ในระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบสารสนเทศแห่งชาติ
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และสารสนเทศสถิติภาครัฐ ในระบบของศูนย์สารสนเทศแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
 • ส่งเสริมติดตาม การใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสานและติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่าง ในระดับพื้นที่
 • ควบคุมคุณภาพงานสำมะโนและงานสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ จัดทำสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171