การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

     - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171