แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ


แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2563-2565)

     - แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2564

แผนการปฏิบัติงานประจำปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ประจำปี

     - แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171