สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ / ผู้ขาย เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนกร แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงาน สถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคำ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ / ผู้ขาย เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

51

51

51

51

51

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987