สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนกร แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/องค์ความรู้ข่าวสารจากจังหวัดลำพูน ข่าวสารจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข่าวสารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

48

49

50

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987