สภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการ การทำงานของ ทุกภาคส่วนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูน งานสภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนี้  นายธนกร แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมฯ ณ ลานหน้าองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูน  ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

45

45

45

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987