โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ”ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ”ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ในการนี้ นายธนกร แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคำ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติฯ แจกเอกสารฟรี ให้บริการข้อมูลสถิติฟรี และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่โดยใช้ Tablet และ Smartphone ในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภบ้านธิ จังหวัดลำพูน

39

40

41

42

43

43

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987