สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนกร แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้  นางสาวมวินดา สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองลำพูน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

35

35

35

35

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987