สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/องค์ความรู้ข่าวสารจากจังหวัดลำพูน ข่าวสารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข่าวสารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

89

90

91

92

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987