สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาคประชาชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวมวินดา สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และ นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคำ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาคประชาชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ตลาดอินทรและตลาด สันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

83

83

83

83

83

83

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987