วันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมและอาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

79

80

81

82

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987