สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ดำเนินรายการวิทยุ FM ๙๕.๐ MHz สวท. และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน “ รายการมองลำพูน ”

วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวมวินดา สุขบุรีนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และ นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคำ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ดำเนินรายการวิทยุ FM ๙๕.๐ MHz สวท. และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน “ รายการมองลำพูน ” เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนโยบายแผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สถานีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

75

76

77

78

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987