ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/องค์ความรู้ข่าวสารจากจังหวัดลำพูน ข่าวสารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข่าวสารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

42

43

44

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171