สภากาแฟครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูนงานสภากาแฟครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ จัดขึ้นโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมฯ ณ ร้านอาหาร think box cafe'ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

32

33

34

35

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171