ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ”

วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ”โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูน งานสภากาแฟครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ จัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ ในครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ หัองประชุมโชควัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

8

9

10

11

12

13

14

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987