สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1

2

3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987