สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/องค์ความรู้ ข่าวสารจากจังหวัดลำพูน ข่าวสารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข่าวสารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดลำพูน และโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

62

63

64

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987