ผลงานสำนักงาน

นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

32

33

34

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987