นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด "นวัตกรรมลำไย.. ล้ำลำ" เพิ่มสุข@หละปูน ภายใต้โครงการ "ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม...แผ่นดินทอง"

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด "นวัตกรรมลำไย.. ล้ำลำ" เพิ่มสุข@หละปูน ภายใต้โครงการ "ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม...แผ่นดินทอง"ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านล่ามช้าง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

30

31

32

33

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987