ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                  บทวิเคราะห์สถานการณ์                                          Infographic

3-fire-23-garbage-1

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987