ด้านสังคมและความมั่นคง

                                                     บทวิเคราะห์สถานการณ์                                          Infographic

2-labor-12-older-22-drug-3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171