ด้านเศรษฐกิจ

                                                      บทวิเคราะห์สถานการณ์                                                         Infographic

1-longan-11-rice-21-tour-3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987