สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินรายการวิทยุและถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน “ รายการมองลำพูน ” FM ๙๕.๐ MHzสวท. ลำพูน

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น  นางเกื้อพร  รัตนคำ  สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินรายการวิทยุและถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน “ รายการมองลำพูน ” FM ๙๕.๐  MHzสวท. ลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ งานโครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิิติโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

57

58

59

60

61

62

63

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987