สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆ ผ่านระบบVDO Conference ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆ ผ่านระบบVDO Conference ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

43

43

43

43

43

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987