สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ”

วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ” การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและร่วมเป็น คณะทำงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง  ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

40

40

40

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987