สถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ”

 วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้จัดอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และ สร้างเสริมทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

73

73

73

73

73

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987