สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายคเชนทร์ อึ่งสกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน คุณมวินดา สุขบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน

25

26

27

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987