เนื้อหา

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

indus-new

lamphunreport60

pppcity2560 changwat-59-new 59

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำพูน

รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๙

ss1-60

ss2-60

ss3-60 s-4-60 s-s-60

รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๑ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐

รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๒ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐

รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๓ : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐

nunew e0รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๔ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

nunew e0รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987